Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Meer- en hoogbegaafdheid

Naast de ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met het leren, besteden we ook aandacht aan kinderen die meer- dan wel hoogbegaafd zijn.
Aan het begin van de basisschool zijn we alert op signalen die wijzen op (hoog)begaafdheid. Dit doen we door tijdens het intakegesprek specifieke vragen te stellen. Vervolgens werken we met een protocol om een eventuele ontwikkelingsvoorsprong in kaart te brengen.
Wanneer er sprake is van een duidelijke voorsprong in de ontwikkeling kiezen we ervoor om het kind een arrangement te bieden dat passend is.  Als er sprake is van een voorsprong van ten minste een half jaar, is het een optie om het kind te laten versnellen naar een volgende groep. We kijken hierbij niet alleen naar de leereigenschappen van het kind, maar ook naar sociale en emotionele vaardigheden, werkhouding, concentratie, taakgerichtheid, motoriek etc. De interne begeleider en de talentbegeleider zijn altijd betrokken bij het besluit om al dan niet te gaan versnellen, evenals de ouders en de groepsleerkracht.
Bij het volgen van een verrijkingsprogramma zal het betreffende kind de gebruikelijke stof van de groep in compacte vorm volgen (bijvoorbeeld met beperkte instructie, geringe oefenstof). De tijd die overblijft, kan ingezet worden voor het verrijkingsonderwijs.
In het algemeen geldt dat we kinderen bij wie een vermoeden is van hoogbegaafdheid niet aanmelden voor een intelligentieonderzoek, tenzij er sprake is van bijkomende problemen.

 
We vinden het belangrijk dat kinderen met (hoog)begaafde eigenschappen andere kinderen ontmoeten die op eenzelfde wijze leren, denken en voelen, zogenaamde peers. Dit kan binnen en buiten de eigen groep plaatsvinden door bijvoorbeeld aan een gezamenlijke opdracht te werken. Jaarlijks werken de hiervoor geselecteerde kinderen uit de groepen 1 t/m 8 onder begeleiding van een talentbegeleider buiten de groep aan een verrijkingsprogramma in de plusklas.

Er is een plusklas voor de kinderen uit groep 1, 2 en 3 genaamd de Joey's.  Zij krijgen een aanbod 1,5 uur per week van de talentbegeleider buiten de eigen groep. Vanaf groep 3 is er een Kangoeroe 2 groep. Deze leerlingen krijgen ook een verrijkingsaanbod buiten de groep 1,5 uur per week, met meestal twee jaargroepen samen (afhankelijk van aantallen). Hiernaast is er een Kangoeroe 1 groep. Hierin zitten leerlingen die nog meer uitgedaagd worden en nog minder oefentijd en instructie nodig hebben in de groep. Vanaf groep 3 t/m 8 gaan zij twee hele ochtenden naar de plusklas.

De kinderen worden door de interne begeleider, de talentbegeleider en de groepsleerkracht geselecteerd aan de hand van objectief meetbare criteria vanuit het CITO-leerlingvolgsysteem en naar aanleiding van observaties. Tweemaal per jaar worden de leerlingen besproken in een talentteam en wordt gekeken of het geboden arrangement nog passend is. Mocht uw kind voor bovenstaande arrangementen in aanmerking komen, dan wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.
 
We werken in het kader van passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafden samen met andere schoolbesturen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio Doetinchem onder de naam Samenwerkingsverband Doetinchem Beleidsplatform Begaafdheid. De deelnemende scholen hebben de ambitie om elk meer- en hoogbegaafde kind aan te sluiten bij zijn specifieke ontwikkelingsbehoeften en deze kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.
 
Omdat het V.O. onderwijs in Doetinchem vernieuwing ondergaat, er zijn twee nieuwe scholen ontstaan namelijk het Houtkamp College en het Panora Lyceum, wordt er opnieuw gekeken naar een goed Plus-aanbod. Zij zijn bezig met subsidie gelden om Masterclasses op te zetten voor leerlingen uit het basisonderwijs. Door de strikte maatregelen rondom Corona is het één en ander stil komen te liggen. De bedoeling is dat geselecteerde leerlingen aanbod krijgen om uitgedaagd te worden door vakdocenten in het V.O.
Ouders van kinderen die in aanmerking komen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd.
Powered by BasisOnline