Wat is een schoolplan
Wat is een schoolplan
Wat is een schoolplan

Wat is een schoolplan

Wat is een schoolplan
Wat is een schoolplan
Wat is een schoolplan

In het schoolplan staat de strategische visie en worden beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgesteld. Jaarlijks beschrijven we in de schoolgids en in ons schoolontwikkelplan, de specifieke activiteiten, verbeter- en ontwikkelplannen. Door middel van vragenlijsten aan kinderen, ouders/verzorgers en teamleden worden we geïnformeerd over het behalen van de doelstellingen. De resultaten van deze vragenlijsten geven input voor bijstellen en verbeteren van plannen en inzet voor nieuwe schoolontwikkelplannen. Overige input verkrijgen we door Cito-resultaten, financiële resultaten en het Risico-inventarisatie programma. Eindopbrengsten worden jaarlijks vergeleken met de verwachte opbrengsten gezien onze leerling-populatie. De opbrengsten worden geëvalueerd en verbeteracties worden opgenomen in het onderwijskundig jaarplan.

Het bezoek van de inspectie van onderwijs is voor ons een waardevolle audit. De resultaten van dit rapport kunt u vinden op de site van de inspectie. Momenteel worden we conform het basisarrangement vierjaarlijks bezocht. In het project "opbrengst gericht leiderschap" is vanuit de besturen een visitatiecommissie van directeuren samengesteld met een onafhankelijk voorzitter. Zij voeren visitatiegesprekken met het team, de interne begeleiders en met de directie. Na afloop bespreekt de commissie alle bevindingen en rapporteren ze de conclusies aan de directie. Op deze manier krijgt het gevisiteerde team een "foto" van de school. Deze foto brengt de resultaten, van de ontwikkeling van de kinderen, de stand van zaken op het gebied van zorg en begeleiding en van de kwaliteitszorg in beeld. Hieruit kan de school lering trekken met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Tevens nodigen we jaarlijks een ad random gekozen groep ouders/verzorgers uit. Dit ouderpanel heeft een open gesprek met de directie. Dit alles vanuit de behoefte om de mening van de ouders/verzorgers over diverse schoolse onderwerpen te horen en op basis daarvan het onderwijs te verbeteren.

Naar Schoolplan 2019-2023
Terug naar Kwaliteit en Ontwikkeling
Wat is een schoolplan