Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Kwaliteit & ontwikkeling

Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.
In het schoolplan staat de strategische visie en worden beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgesteld. Jaarlijks beschrijven we in de schoolgids en in ons schoolontwikkelplan, de specifieke activiteiten, verbeterplannen en ontwikkelplannen. Door middel van vragenlijsten aan alle geledingen; kinderen, ouders/verzorgers en teamleden worden we geïnformeerd over het behalen van de doelstellingen. De resultaten van deze vragenlijsten geven input voor bijstellen en verbeteren van plannen en inzet voor nieuwe schoolontwikkelplannen. Overige input verkrijgen we door de Cito-resultaten, financiële resultaten en het Risico-inventarisatie programma. Eindopbrengsten worden jaarlijks vergeleken met de verwachte opbrengsten gezien onze leerling-populatie. De opbrengsten worden geëvalueerd en verbeteracties worden opgenomen in het onderwijskundig jaarplan.
Het bezoek van de inspectie van onderwijs is voor onze organisatie een waardevolle audit. De resultaten van dit rapport kunt u vinden op de site van de inspectie. Momenteel worden we conform het basisarrangement vierjaarlijks bezocht.
In het project "opbrengst gericht leiderschap" is vanuit de besturen een visitatiecommissie van directeuren samengesteld met een onafhankelijk voorzitter. Zij voeren visitatiegesprekken met het team, de interne begeleiders en met de directie. Na afloop bespreekt de commissie alle bevindingen en rapporteren ze de conclusies aan de directie. Op deze manier krijgt het gevisiteerde team een "foto" van de school. Deze foto brengt de resultaten, van de ontwikkeling van de kinderen, de stand van zaken op het gebied van zorg en begeleiding en van de kwaliteitszorg in beeld. Hieruit kan de school lering trekken met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Tevens nodigen we jaarlijks een ad random gekozen groep ouders/verzorgers uit.
Dit ouderpanel heeft een open gesprek met de directie.
Dit alles vanuit de behoefte om de mening van de ouders/verzorgers over diverse schoolse onderwerpen te horen en op basis daarvan het onderwijs te verbeteren.

In de schoolplan periode van 2015 t/m 2019 heeft het team besloten de schoolontwikkeling te richten op de volgende items:
 • eigentijds onderwijs, waarbij de kernvakken meer geïntegreerd worden aangeboden en er aandacht is voor vaardigheden die van belang zijn in de 21ste eeuw, zoals samenwerking, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale & culturele vaardigheden;
 • passend onderwijs;
 • ouderbetrokkenheid.
 
Hieronder leest u wat we in het schooljaar 2017-2018 hebben gerealiseerd:
 • het inrichten van een academie voor nascholing voor de leerkrachten;
 • implementatie van een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling;
 • implementatie van de nieuwe aardrijkskunde methode;
 • implementatie van de schrijfmethode in de groepen 5;
 • het verder ontwikkelen van de digitale ondersteuning in het werk met de kinderen;, gepersonaliseerd leren in groep 8
 • het opleiden van jeugd ICT-ers (JIC-ers);
 • het evalueren en vernieuwen van ons rapport;
 • aanpassen aanpak en beleid meer- en hoogbegaafde kinderen in samen werking met de partners binnen Breinbaas;
 • het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen verder afstemmen;
 • het dyscalculie-beleid implementeren;
 • verbeteracties van het projectplan ouderbetrokkenheid uitvoeren en monitoren met de groepsouders.
Powered by BasisOnline