Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Basisondersteuning & Beschikbare deskundigheid

We werken opbrengst- en handelingsgericht. Dit betekent dat we vanuit een veilige schoolomgeving rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.
De verschillende ondersteuningsbehoeften worden door de leerkrachten in kaart gebracht en beschreven in groepsoverzichten. Vanuit deze groepsoverzichten ontwerpt de leerkracht een groepsplan. Hierin staat beschreven aan welke doelen de leerkracht in de komende periode met de kinderen gaat werken en op welke wijze dat plaats vindt. We zijn in staat rekening te houden met verschillen tussen kinderen op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Ouders zijn op de hoogte wanneer hun kind specifieke ondersteuning krijgt. Periodiek wordt op school gekeken hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van Dick Memelink. Dit is een instrument waarin de leerkracht de ontwikkeling van het kind volgt en vastlegt. Daarnaast maken we gebruik van observaties en worden er toetsen afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 onderscheiden we landelijk genormeerde toetsen (Cito) en de methode gebonden toetsen De opbrengsten van ons onderwijs analyseren we met het hele team. We bespreken welke aanpak het best werkt en of we deze ook in andere groepen kunnen uitvoeren. De interne begeleiders en de vakspecialisten hebben hierin een belangrijke rol. Op basis van deze analyse worden groepsplannen aangepast voor een volgende periode.
Doordat we binnen het team beschikken over diverse vakspecialisten en deskundigen is veel, expertise op school aanwezig. Wanneer extra ondersteuning nodig is in een groep kan de onderwijsassistent worden ingezet om de leerkracht te ondersteunen. Daarnaast hebben de interne begeleiders minstens tien keer gedurende het schooljaar overleg met een externe orthopedagoog van de IJsselgroep om specifieke onderwijsbehoeften te bespreken. Wanneer expertise nodig is van buitenaf, bijvoorbeeld voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zoals o.a. een visuele beperking wordt ook een beroep gedaan op externe deskundigheid.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). We hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van gedragsproblematiek. We zijn tevreden over de mate waarin wij ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met ADHD en kinderen met een autistische stoornis. Er is specifiek deskundigheid op het gebied van dyslexie, sociaal emotionele ontwikkeling en hoogbegaafdheid. Deskundigheid op het gebied van dyscalculie is in ontwikkeling. Deze expertise ligt bij verschillende teamleden. Dit is een voordeel van een grote school en hierdoor zijn we minder kwetsbaar wanneer een teamlid (tijdelijk) uitvalt. Daarnaast maken we momenteel gebruik van externe expertise voor kinderen met een visuele beperking. Een van de interne begeleiders is orthopedagoog.
Powered by BasisOnline