Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Verlofaanvragen

In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd.
Hierbij moet worden gedacht aan:
  • een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; verhuizing (1 dag);
  • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen)
  • bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met de directie);
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (ten hoogste één dag);
  • bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½- 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
  • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.
Geen redenen voor verlof zijn onder andere:
  • een verjaardag van een familielid;
  • een nationale feest- of gedenkdag van een ander land;
  • een vakantie.
Een uitzondering vormt de situatie waarbij extra vakantieverlof verleend wordt wanneer op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is om in de schoolvakantie verlof op te nemen. In voorkomende gevallen zal er bijvoorbeeld een werkgeversverklaring gevraagd worden.
Hoe vraagt u extra verlof aan?
Een verzoek moet zo vroeg mogelijk (zeker 10 dagen van tevoren) schriftelijk bij de directie van de school worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor bij de administratie formulieren beschikbaar. Als het om een verzoek voor extra vakantieverlof gaat, moet dit minimaal een maand van tevoren gebeuren. (Boek uw vakantie niet zolang u niet zeker weet of u toestemming heeft, ook niet als een soort geschenk van derden) Een verzoek om verlof ten gevolge van belangrijke omstandigheden moet indien mogelijk vergezeld gaan van bijvoorbeeld een huwelijksaankondiging.
De directeur beslist op verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Hierbij bekijkt zij of het verzoek voldoet aan bovenstaande regels. Als het om meer schooldagen in een schooljaar gaat, wordt het verzoek ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar in Doetinchem. Het besluit van de school of leerplichtambtenaar wordt schriftelijk doorgegeven.
Als u zonder toestemming uw kind toch thuis houdt of zonder bericht eerder op vakantie gaat, is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er procesverbaal tegen u opgemaakt wordt op grond waarvan de rechtbank u een straf (b.v. een boete) kan opleggen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Doetinchem.
Powered by BasisOnline