Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Peuterspelgroep

Dagritme & weekplanning

Dagritme - weekplanning:
Naast een gevoel van geborgenheid, hebben kinderen behoefte aan structuur en duidelijkheid. Dit biedt kinderen houvast, voorspelbaarheid, rust en regelmaat. Met het gehele team uit de onderbouw; de medewerkers van de peuterspelgroep en de medewerkers van de kleutergroepen zijn we tot deze dagindeling gekomen. We hanteren een dagindeling waarin eten, drinken en andere activiteiten op vaste tijden terug komen. Hieronder ziet u hoe het dagritme van de peuterspelgroep er uit ziet.
7.30-9.00 uur  Inloop van ouders met hun kind:
Tijdens de inloop kunnen de kinderen kiezen waar ze mee willen spelen, het is een vrij spel moment. Buiten de ingerichte speelhoeken is er speelgoed door de pedagogisch medewerkers klaargezet. Als de kinderen aan het spelen zijn is er voor de pedagogisch medewerkers tijd voor de overdracht de ouders/verzorgers. Pedagogisch medewerkers bewaken het overzicht en de rust van de groep. De bijzonderheden met de ouders/verzorgers worden doorgenomen, genoteerd in het dagritme/weekplanning en zo nodig in de overdracht map geschreven. De pedagogisch medewerker zorgt dat er voldoende ruimte voor de kinderen is om afscheid te nemen van papa of mama. De pedagogisch medewerker laat de ouders nooit zonder groeten weggaan, ook al is het kind leuk aan het spelen of heeft het moeite met afscheid nemen. Tot 8.30 uur kunnen de ouders/verzorgers de kinderen brengen. Daarna loopt de pedagogisch medewerker een hulpronde langs de verschillende hoeken en speelplekken waarbij er extra begeleiding wordt gegeven aan de doelgroepkinderen. De pedagogisch medewerker daagt het spel van de kinderen uit door bijvoorbeeld mee te spelen in een rollenspel. Verder brengt de pedagogisch medewerker gesprekken op gang en stimuleert de taalontwikkeling door zelf ook veel te verwoorden en open vragen te stellen.
9.00-9.30 uur Kring:
Bij deze activiteit staat het warmlopen voor het thema of de verwerking van het thema centraal. Wij zijn van mening dat de ontwikkeling van kinderen meer wordt gestimuleerd in kleinere groepen. Bij een volle groep van 14 kinderen, wordt de groep tijdens het aanbieden en ondernemen van activiteiten in tweeën gedeeld. Hoe lang een activiteit duurt, hangt af van de mogelijkheden van de kinderen. Is de concentratie van de kinderen bij de activiteit voorbij, neemt een kind ook niets meer op en bieden we de kinderen een andere passende activiteit aan. Dit geldt overigens ook voor het tweede deel van het ochtendprogramma.
9.30-10.15 uur Eten, drinken en toilet:
We gaan gezamenlijk drinken en fruit eten. Dit zien we als een activiteit waarin wordt gepraat, gezongen en voorgelezen. Nadien gaan de kinderen naar het toilet en werken we aan zindelijkheidstraining.
10.15-11.00 uur Spel en beweging:
Er vinden bewegingsactiviteiten plaats. Dit kan zowel binnen als buiten. Daarbij staat ook het stimuleren van de zelfredzaamheid rond het aantrekken van schoenen en jas centraal.
11.00-11.30 uur Thema activiteit:
De pedagogisch medewerker biedt de kinderen een thema activiteit aan waarbij iedereen uitgedaagd wordt om hieraan deel te nemen. De locatie en het thematisch werken biedt een scala aan mogelijkheden. Op Het Timpaan beschikken we over veel verschillende, thematische materialen.
11.30-11.45 uur Afsluiting van de dag:
We sluiten het thema gezamenlijke af. De pedagogisch medewerker ruimt samen met de kinderen op. We leren de kinderen, dat het speelgoed ook opgeruimd wordt. Dit wordt ook tussendoor gedaan wanneer een kind met iets anders wil spelen.  Daarna volgt er een gesprek over het spel van die ochtend. Wat hebben we gedaan en hoe verliep dat? Een gezamenlijke afsluiting van de ochtend kan ook zijn een liedje, een versje of iets dergelijks.
11.45-12.00 uur Vrij spel, opruimen, overdracht naar de ouders:
De kinderen worden opgehaald en de overdracht vind plaats. In deze tijd is er nog even tijd voor vrij spel.  Ook voor de kinderen die tot 13.00 uur blijven.
12.00 12.45 uur Samen eten:
De pedagogisch medewerker eet samen met de kinderen. De kinderen worden gestimuleerd om zelf hun broodje klaar te maken. De maaltijd vind in een rustige sfeer plaats, maar is er ook ruimte voor een gezellig praatje en napraten over de ochtend.
12.45- 13.00 uur Naar huis: In deze tijd worden de kinderen opgehaald en  vindt er weer een overdracht plaats. Ouders/verzorgers weten dan hoe de ochtend voor hun kind is verlopen.
Powered by BasisOnline