Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Algemene begeleiding en dyslexie

Het leerstofaanbod voor de kinderen op Het Timpaan wordt gedifferentieerd op drie niveaus aangeboden. Door deze aanpak kunnen veel kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften de aangeboden leerstof blijven volgen.
Voor kinderen die het onderwijsaanbod volgen middels een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied wordt een document eigen leerlijn opgesteld door de interne begeleiders. Dit wordt besproken met de ouders.
Vaak heeft de school zelf de kennis in huis om problemen adequaat aan te pakken. Zo kan de leerkracht met de interne begeleider overleggen op welke manier erbinnen dan wel buiten de groep extra hulp en aandacht gegeven kan worden.
In het geval dat de ondersteuningsmogelijkheden van onze school onvoldoende blijken te zijn, moet gekeken worden naar andere mogelijkheden van begeleiding. Hiertoe moet het OnderwijsZorgloket (OZL) van het Samenwerkingsverband worden ingeschakeld. Deze commissie kan de volgende besluiten nemen:
  • begeleiding op de eigen basisschool met behulp van deskundigen;
  • plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs, al of niet tijdelijk;
  • plaatsing op een school voor speciaal onderwijs;
  • tevens bestaat de mogelijkheid dat het OZL tot het advies komt tot overplaatsing naar een andere school voor regulier basisonderwijs.

Sinds januari 2015 valt de vergoeding voor onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie onder de Jeugdwet van de gemeente. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moeten de leerprestaties van het kind voldoen aan diverse criteria. Wanneer we van mening zijn dat uw kind in aanmerking zou kunnen komen voor dergelijk onderzoek, neemt de leerkracht of de interne begeleider contact met u op. Zij zullen u verzoeken contact te leggen met de gemeente om een beschikking te verkrijgen voor nader onderzoek naar dyslexie. Soms voldoet een kind niet aan de gestelde criteria voor vergoed dyslexieonderzoek maar vermoeden we toch dat er sprake is van lees- en/of spellingsproblemen of dyslexie.  Wanneer we het vermoeden hebben dat het kind dyslectisch is en buiten de vergoedingsregeling van de gemeente valt, zal dit ook met ouders besproken worden. Het vaststellen van dyslexie kan alleen door middel van de afname van een psychologisch onderzoek door een orthopedagoog of psycholoog. Wanneer de ouders graag een dyslexieverklaring willen, verwijzen we naar particuliere onderzoeksbureaus.
De school heeft dyslexie-beleid ontwikkeld. Binnen onze school is het mogelijk een eigen leerlijn te volgen op het gebied van lezen en spelling. Daarnaast krijgen ze, in overleg met de groepsleerkracht, meer tijd voor toetsen, hulp bij het lezen van teksten, extra ondersteuning ter bevordering van het technisch lezen, hulp in het leren omgaan met de spellingcorrector op de computer etc. Voor kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen in de groepen 5 t/m 8 gebruiken we het compenserende ICT-programma TextAid. In de groepen 3 en 4 wordt bij ernstige taalproblemen het programma Bouw ingezet. Wij maken gebruik van een dyslexieprotocol waarin aanwijzingen worden gegeven voor de begeleiding van dyslectische kinderen in de klas.
Powered by BasisOnline