Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Vakken en methoden

In de onderbouw wordt de kinderen spelenderwijs geleerd hoe ze zelfstandig kunnen werken. Kinderen leren zelf initiatieven nemen, te overleggen, plannen te maken en problemen op te lossen. Daarnaast helpen ze elkaar en werken en spelen ze veel samen.

Voortbouwend op de kleuterperiode vinden wij het van belang dat de kinderen in de groepen 3 t/m 8 zelfstandig kunnen werken. Hierdoor krijgt de leerkracht kansen om kinderen extra aandacht te geven. In alle groepen werken de kinderen aan een weektaak. Dit zijn waardevolle momenten om het zelfstandig werken verder te ontwikkelen.
Iedere les bevat verschillende vormen van instructie. Na de klassikale instructie gaan de kinderen die kunnen starten met de activiteit beginnen. In elk lokaal staat een instructietafel. Kinderen die meer instructie nodig hebben, krijgen vervolgens van de leerkracht "verlengde" instructie en gaan daarna pas zelfstandig verder. Dat doen we met taal, rekenen, lezen en spellen Naast de lokalen zijn leerpleinen ingericht. Op deze leerpleinen is regelmatig de onderwijsassistent aanwezig. Zij ondersteunt de leerkracht tijdens verschillende activiteiten en begeleidt individuele kinderen of groepjes.. Zo zijn we in staat "onderwijs op maat" te geven.

Aan het einde van het schooljaar wordt één les bewegingsonderwijs vervangen door schoolzwemmen in de groepen 4 t/m 8, mits het weer het toelaat. Ook bij aanvang van het schooljaar gaan de groepen 5 t/m 8 naar het zwembad zolang het bad geopend is.

De groepen 5 t/m 8 krijgen gedurende een half jaar een gymles die wordt gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs in samenwerking met de leerkracht.

Eens in de drie weken wordt de muziekles gegeven door de docent van de muziekschool in de groepen 1-2, 3, 6, 7 en 8. Hierdoor krijgt de groepsleerkracht meer zicht op mogelijkheden in het muziekonderwijs. Er is dan sprake van co-teachting. In de groepen 4 en 5 worden alle lessen muziek verzorgt door vakdocenten vanuit de muziekschool.
 
Vak Leerjaar Naam van de methode
Taal/lezen 3 Lijn 3
Lezen 4 t/m 8 Estafette
Taal/lezen 4 t/m 8 Taal Actief 4
Spelling 4 t/m 8 Taal Actief 4 Spelling
Begrijpend lezen 4 t/m 6 Grip op lezen
Begrijpend lezen 7 en 8 Leeslink
Rekenen 3 t/m 8 De Wereld in Getallen, versie 4
Schrijven 1 t/m 8 Novoskript/Pennenstreken
Catechese 1 t/m 8 Trefwoord, projectversie
Wereldoriëntatie 1 t/m 4 Blink
Aardrijkskunde 5 t/m 8 Een wereld van verschil
Engels 7 en 8 Take it easy
Expressie 1 t/m 8 Tekenen: Moet je doen
Handvaardigheid: Moet je doen
Muziek: Moet je doen (123 Zing voor de groepen 1 t/m 3)
Verkeer 5 t/m 8 5 en 6 Op Voeten en Fietsenkrant
7 en 8 Jeugd Verkeerskrant
Sociale redzaamheid 1 t/m 8 Kwink
Sociale vaardigheidstraining 5 en 7 Rots en water
Gymnastiek 3 t/m 8 Basislessen voor bewegingsonderwijs
Typecursus    6 TypeWorld
Powered by BasisOnline