Meer- en hoogbegaafdheid
Meer- en hoogbegaafdheid
Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid
100%
min
125%
Meer- en hoogbegaafdheid

Meer uitdaging bij de 'Joey's en Kangoeroes'

Aan het begin van de basisschool zijn we alert op signalen die wijzen op (hoog)begaafdheid. Dit doen we door tijdens het intakegesprek specifieke vragen te stellen. Vervolgens werken we met een protocol om een eventuele ontwikkelingsvoorsprong in kaart te brengen. Ook tijdens de schoolcarrière van een kind blijven we dit nauwlettend volgen om kinderen goed te begeleiden en het juiste arrangement te bieden.

We vinden het belangrijk dat kinderen met begaafdheidskenmerken andere kinderen ontmoeten die op eenzelfde wijze leren, werken, denken en voelen. Dit kan binnen en buiten de eigen groep plaatsvinden door bijvoorbeeld aan een gezamenlijke opdracht te werken. Jaarlijks werken de hiervoor geselecteerde kinderen uit de groepen 1 t/m 8 onder begeleiding van een talentbegeleider buiten de groep aan een verrijkingsprogramma in de plusklas. Er is een plusklas voor de kinderen uit groep 1, 2 en 3, genaamd de Joey's. Zij krijgen een aanbod 1,5 uur per week van de talentbegeleider buiten de eigen groep. Vanaf groep 3 is er een Kangoeroe 2 groep. Deze kinderen krijgen ook een verrijkingsaanbod buiten de groep 1,5 uur per week, met meestal twee jaargroepen samen (afhankelijk van aantallen). Hiernaast is er een Kangoeroe 1 groep. Hierin zitten kinderen die nog meer uitgedaagd worden en nog minder oefentijd en instructie nodig hebben in de groep. Vanaf groep 3 t/m 8 gaan zij twee hele ochtenden naar de plusklas. De kinderen worden door de interne begeleider, de talentbegeleider en de groepsleerkracht geselecteerd aan de hand van objectief meetbare criteria vanuit het CITO-leerlingvolgsysteem en naar aanleiding van observaties. Tweemaal per jaar worden de kinderen besproken in een talentteam en wordt gekeken of het geboden arrangement nog passend is. Mocht uw kind voor bovenstaande arrangementen in aanmerking komen, dan wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.

Wanneer er sprake is van een duidelijke voorsprong in de ontwikkeling kiezen we ervoor om het kind een passend arrangement te bieden. Als er sprake is van een voorsprong van ten minste een halfjaar, is het een optie om het kind te laten versnellen naar een volgende groep. We kijken hierbij niet alleen naar de leereigenschappen van het kind, maar ook naar sociale en emotionele vaardigheden, werkhouding, concentratie, taakgerichtheid, motoriek, etc. Het besluit om al dan niet te versnellen, gaat altijd in samenspraak met interne begeleider, talentbegeleider, groepsleerkracht en ouders. Bij het volgen van een verrijkingsprogramma zal het betreffende kind de gebruikelijke stof van de groep in compacte vorm volgen (bijvoorbeeld met beperkte instructie, geringe oefenstof). De tijd die hierdoor vrijkomt, kan ingezet worden voor het verrijkingsonderwijs. In het algemeen geldt dat we kinderen bij wie een vermoeden is van hoogbegaafdheid niet aanmelden voor een intelligentieonderzoek, tenzij er sprake is van bijkomende problemen.