Basisondersteuning
Basisondersteuning
Basisondersteuning

Basisondersteuning

Basisondersteuning

In groepsplannen wordt beschreven aan welke doelen de leerkracht in de komende periode met de kinderen gaat werken en op welke wijze dat gebeurt. We zijn in staat rekening te houden met verschillen tussen kinderen op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Ouders zijn op de hoogte wanneer hun kind specifieke ondersteuning krijgt. Periodiek wordt op school gekeken hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Dit is een instrument waarin de leerkracht de ontwikkeling van het kind volgt en vastlegt. Daarnaast maken we gebruik van observaties en worden er toetsen afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 onderscheiden we landelijk genormeerde toetsen (Cito) en de methodegebonden toetsen. De opbrengsten van ons onderwijs analyseren we met het hele team. We bespreken welke aanpak het best werkt en of we deze ook in andere groepen kunnen uitvoeren. De interne begeleiders en vakspecialisten hebben hierin een belangrijke rol. Op basis van deze analyse worden groepsplannen aangepast voor een volgende periode.

Doordat we binnen het team beschikken over diverse vakspecialisten en deskundigen is veel expertise op school aanwezig. Wanneer extra ondersteuning nodig is in een groep, kan een onderwijsassistent worden ingezet om de leerkracht te ondersteunen. Wanneer expertise nodig is van buitenaf, bijvoorbeeld voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zoals o.a. een visuele beperking wordt ook een beroep gedaan op externe deskundigheid.

We hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van gedragsproblematiek, dyslexie, sociaal emotionele ontwikkeling en hoogbegaafdheid. Deskundigheid op het gebied van dyscalculie is in ontwikkeling. Deze expertise ligt bij verschillende teamleden. Daarnaast maken we momenteel gebruik van externe expertise voor kinderen met een visuele beperking.